Hvor er SSP?

Der har i det sidste halve års tid været, og er stadig, forskellige udfordringer med unge i Middelfart kommune, og man hører af og til kommentaren ”og hvor er SSP?”

Når jeg taler med SSP-kolleger både fra Fyn, men også fra andre steder i Danmark, viser der sig en generel tendens til, at unge i stigende grad organiserer deres egne mødesteder og også udviser en lidt bekymrende adfærd. SSP i Middelfart arbejder intenst med disse forskellige problematikker.

Hvad er SSP?

SSP er et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Skoler og Politi, som har det formål at forebygge kriminalitet. Til at koordinere dette arbejde i Middelfart Kommune er der et fagligt SSP team bestående af en SSP-konsulent, en SSP-opsøgende medarbejder og deres leder.

Alt frontpersonale; lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, sagsbehandlere osv. er en integreret del af SSP-samarbejdet, og de laver forebyggelse i hverdagen. Dette arbejde, og de informationer der kommer for dagen, samles og koordineres på det ugentlige koordinationsmøde, hvor repræsentanter fra hhv. Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Fyns politi samt SSP-teamet er samlet. På den måde er vi bedst muligt informeret, og kan hurtigt sætte indsatser i værk.

SSP er først og fremmest forebyggelse, som indgår i en plan sammen med Fyns Politi og kommunens øvrige forebyggende indsatser.

Helt centralt i indsatsen har vi det opsøgende arbejde, hvor unge bliver snakket med og rådet omkring de valg, de træffer. Vi har oplæg i klasserne på skolerne omkring kriminalitet, alkohol, rusmidler, trivsel og sociale medier, og er der i dialog med alle unge og forældre. Vi har via det store netværk med fagfolk, frivillige, forældre og unge viden om, hvad der rører sig blandt de unge både ude i verden og på de sociale medier. På den baggrund laver vi den faglige vurdering, informerer, koordinerer og tager del i indsatser.

Hvor er SSP?

Vi deltager i alle salgs fora, hvor der er behov for den specifikke viden SSP har, vi møder gerne op på f.eks. biblioteket og går i dialog med de unge, er til sted ved sidste skoledag på marinaen for at skabe tryghed, møder op på skoler, når noget kræver en pædagogisk løsning, som SSP kan levere, og vi arbejder tæt sammen frivillige og foreninger osv.

SSP arbejder med det lange seje forebyggelsestræk, men også med det man kan kalde ’ildslukning’, hvor vi er til stede, når problemer opstår eller kan hjælpe med at løse en aktuel konflikt. Foregår der noget kriminelt, er det P’et fra SSP samarbejdet, der skal tage sig af det i første omgang. Det betyder, at der skal rettes henvendelse til Politiet, når der f.eks. laves hærværk, der begås vold, handles med stoffer, laves tyveri osv.

Er I i tvivl om, hvem I skal tage fat i, kan I altid henvende jer til en fra SSP-teamet, men vi kan ikke rykke ikke ud midt om natten, stiller ikke op som vagtværn, står ”dørmand” foran diskoteket i Middelfart om natten og lignende ting - det er ikke SSP-opgaver.

Vi arbejder primært med at vejlede unge, forældre og fagfolk, så Middelfart kan blive ved med at være et trygt sted at vokse op. Vi støtter forældrene i at tage ansvar for deres børn og unge, for det er primært forældrenes ansvar at sætte rammer og guide de unge til god adfærd. Så ser man f.eks. 14-årige holde fest i en park kl. 06.00 om morgenen, bør man spørge sig selv:

Ved forældrene, at deres ung er ude på det tidspunkt, og kan jeg hjælpe andet end ”…og hvor er SSP?”

Lad mig slutte af med at takke for det gode samarbejde vi har haft på tværs, og ikke mindst med jer forældre. Der skal også være en opfordring til at kontakte os med bekymringer, eller hvis I har brug for rådgivning, og hvis I oplever ulovligheder, at det vigtigt, at det bliver politianmeldt.

Sidste skoledag

SSP har været til stede ved marinaen i Middelfart en del år, når de unge samles på sidste skoledag. Det er blevet en tradition, at de unge på eget initiativ samles for at fejre dagen, og det er stort set altid gået godt.

Dog er der det problem, at andre og ældre unge også samles ved marinaen på denne festdag, og vi har set, at disse unge opholder sig ved borde/bænkesæt i midten af området, hvor de fester igennem med hård alkohol og andre rusmidler. Vi har også observeret, at der finder salg sted, og sidste år var der også en voldsepisode, hvor en 9. kl. elev fik et par slag i hovedet. Dette er selvfølgelig politianmeldt.

Det giver en utryg stemning blandt de glade 9. kl. elever, og det blev meget tydeligt i år, hvor sidste-skoledagseleverne klumpede sig sammen i den fjerneste ende af området, hvor de kun fyldte ca. 1/3 af den plads, de plejer at feste på. Det skyldtes, at en gruppe på 15-20 ældre unge havde indtaget midterområdet. SSP har derfor, i samarbejde med skolerne, besluttet, at sidste skoledag 2020 kommer til at foregå på en lidt anden - og mere tryg - måde.

Sidste skoledag bliver forlænget som skoledag til kl. 16, og eleverne og lærere går til marinaen ved middagstid. Vi vil så have indhegnet området, så vi har adgangskontrol. Vi sikrer dermed, at det kun er afgangselever, der er til stede, og at de trygt kan hygge sig med hinanden. Vi har ikke et endeligt program færdigt endnu, men vi overvejer f.eks. en DJ, en bar med festlige drinks, måske nogle konkurrencer og lignende. SSP vil være tovholder, og vi er selvfølgelig også til stede, ligesom vi håber på et samarbejde med Natteravnene, som i øvrigt også altid er på marinaen på sidste skoledag. Formålet med dette initiativ er, at skabe en tryg og festlig dag for vores unge, og arrangementet er selvfølgeligt alkoholfrit.

Der er forskellige logistiske opgaver, som vi arbejder på at løse; f.eks. transport af elever fra skoler der ligger udenfor gåafstand, og det kan også være, at vi vil spørge forældre om praktisk hjælp til opstilling og oprydning, men mere herom senere.

Rusmidler

Rusmidler - eller rettere narkotika, som det jo reelt er - poppede op som et alvorligt problem i forsommeren. Helt aktuelt blev to 8. kl. elever indlagt på sygehuset, fordi de havde taget noget narkotika, som de faktisk ikke rigtigt vidste, hvad var.

Et par af vores skoler har oplevet problemer med narkotika i overbygningen, og det ser desværre ud til, at disse stoffer er let tilgængelige.

Der er tre pointer, som jeg gerne vil fremføre:

Risikovillighed

At vi har unge, som helt ukritisk er parate til at indtage ukendte stoffer er et stort problem. Vi ved alle, at teenagere er ’udødelige’, men det er overordentligt vigtigt, at vi voksne ikke overser faresignaler, eller måske ser igennem fingre med f.eks. hashrygning. Som en far sagde: ”En enkelt joint kan jeg leve med…” Den holdning vil jeg gerne advare imod, for på denne måde får man ikke sat grænser, og man er også med til at legitimere brug af narkotika.

Tilgængelighed

At narkotika er tilgængeligt, er ikke et nyt fænomen, og man skal være opmærksom på, at tilgængelighed ikke behøver at betyde, at DIT unge menneske har et forbrug. Alkohol, tobak, energidrikke og mange andre ting er også tilgængelige, men langt størstedelen af vores unge, kan godt finde ud af at afholde sig fra disse ting. Og det bringer mig frem til sidste pind:

Moral/etik

Det er min største kæphest. Den etik/moral - eller man kan også kalde det opdragelse - som I som forældre giver jeres unge mennesker, er det eneste værn mod alverdens ulykker, for vi kan ikke kontrollere vores unge 24/7. Så vi har brug for at have tillid til, at vores unge mennesker kan træffe de rigtige valg i situationen - og denne tillid står på et fundament af moral/etik. Så derfor skal I ikke være bange for at være tydelige i jeres holdninger. Dels har de unge brug for at finde de grænser, som ligger i at være grænsesøgende, og dels viser al forskning, at det faktisk nytter at sige nej. Unge som har tydelige forældre laver mindre kriminalitet, bruger mindre narkotika og har en senere alkoholdebut. Så enkelt er det.

Så jeg vil opfordre til, at I tager snakken med jeres unge mennesker, at I advarer dem mod disse stoffer, som er i omløb, og I er meget tydlige med jeres holdninger.

Bliver I bekendte med konkrete eksempler på salg, eller til bud om salg, så anbefaler vi politianmeldelse - det er kriminalitet.