Introduktion til SSP

Hvad er SSP?

SSP er det lovbestemte samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i målgruppen 6-18 år. I arbejdet prioriteres den generelle forebyggelse, trivselsfremme, problemforebyggelse og tidlig indsats højt, og dermed er samarbejdet med skolerne helt afgørende.

SSP er forankret i Ungdomsskolen, hvor ledelsen, en SSP-konsulent, en SSP-forebyggelses-medarbejder og en SSP-opsøgende medarbejder er de centrale aktører.

 

Samarbejdet om kriminalitetsforebyggelse

I Middelfart tolkes kriminalitetsforebyggelse bredt, hvilket betyder, der er fokus på trivsel hos såvel den enkelte som i grupper. Manglende trivsel er den største enkeltstående risikofaktor i forhold til kriminalitet og misbrug.

§115 i Retsplejeloven giver aktørerne i SSP-samarbejdet mulighed for at udveksle personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til det kriminalpræventive samarbejde.

SSP-samarbejdet består af tre typer forskellige indsatser:

 1. Den generelle løbende indsats over for alle børn og unge med inddragelse af relevante aktører i SSP-samarbejdet
 2. Den specifikke indsats, der er rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle kriminel adfærd
 3. Den individorienterede indsats over for den enkelte mhp. at forebygge, at den enkelte kommer ud i en kriminel løbebane eller fortsætter i kriminalitet

 

SSP eller Politi?

Opstår der uro, konflikt, eller lignende, skal det afvejes, om det er SSP eller Politiet der tilkaldes. Foregår der kriminel/strafbar handling, skal Politiet tilkaldes - kan konflikten løses med en pædagogisk tilgang - relation og dialog, er det SSP.

Politiet skal tilkaldes, når der eksempelvis:

 • er pludseligt opståede trusler på og omkring institutioner, hvor der indgår våben, vold og hærværk
 • er en igangværende kriminel handling, som er nødvendig at stoppe - det kan være ildspåsættelse, salg af stoffer, trusler med våben eller mistanke om våben mv.

SSP-konsulent og -opsøgende kan tilkaldes, når der eksempelvis:

 • er unge der drikker og er ubehagelige, råber mv., og det ikke er en kriminel handling
 • er optræk til ballade med (dårlig) adfærd, trusler og chikane
 • er efterladenskaber efter druk, hash mm.
 • er akut dårlig trivsel og konflikt
 • konsulent eller opsøgende i forvejen er en del at indsatsen

 

Kriminalitetsforebyggelse på skolerne

Den primære generelle forebyggelse foregår på skolerne i form af de obligatoriske oplæg, SSP-konsulent og SSP-forebyggelsesmedarbejder holder på skolerne i Middelfart.

I oplæggene gøres dét, der beviseligt virker. Metoderne vælges med udgangspunkt i, hvad videnskaben peger på, har effekt. Samtidig fravælges metoder, der ligeledes er påvist at have ingen eller måske endda modsatrettet virkning - fx moralprædikener og skræmmebilleder.

Oplæggene tager derfor udgangspunkt i den mest velunderbyggede metode, der hedder social pejling. Med den er der mulighed for at synliggøre forskellen på, hvad de unge tror om deres jævnaldrende - og hvad der rent faktisk er tilfældet.

Det ses eksempelvis ofte, at de unge har hinanden mistænkt for at indtage mere alkohol, end hvad der rent faktisk er tilfældet. Dette kaldes en flertalsmisforståelse og kan være medvirkende til, at flere unge vil indtage mere alkohol, end de egentlig ønsker for at være som flertallet - altså normale. Denne logik findes også i forbindelse med mange andre sociale fænomener, og derfor bruges metoden i stort set alle oplæg.

Helt konkret anvendes et system, bestående af et sæt fjernbetjeninger, der uddeles til de unge. Ved hjælp af disse, kan de anonymt besvare spørgsmål, der gives i plenum via en digital præsentation. Systemet vil vise en statistik over svarenes fordeling og hermed synliggøre både, hvad de unge tror om hinanden og herefter, hvad der rent faktisk er tilfældet for den givne klasse/årgang. På den måde kan man ‘on the spot’ komme flertalsmisforståelserne i nærmiljøet til livs og ad den vej forebygge risikoadfærd blandt børn og unge.

 

Forebyggelsesplan på de enkelte klassetrin

Forebyggelse på de enkelte klassetrin er i to kategorier. De obligatoriske arrangementer, som skolen er forpligtet til at afholde og de øvrige tilbud, som kan rekvireres efter behov. Derudover kan skolerne henvende sig vedr. specifikke oplæg, der måtte være behov for.

 

Obligatoriske oplæg

0. klasse - Fra børnehavebarn til skoleelev - Oplæg på forældremødet (30 min)

SSP introduceres med det formål at give forældrene kendskab til den generelle forebyggelse af risikoadfærd i Middelfart Kommune samt få kendskab til samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi.

Forældrene forberedes på de udfordringer, der kan opstå gennem skolelivet og præsenteres for Forældrefiduser - et forældrenetværkskoncept. Der formidles viden om børn og sociale medier, og emnet debatteres.

 

3. klasse - Sociale Medier - 2 moduler + 1,5 times forældremøde

Klasserne besøges enkeltvist og deltager i oplæg med fokus på elevernes digitale dannelse, herunder:

 • Introduktion til internettet (inkl. gaming) - positive/negative facetter
 • Mobning/sprog på nettet, kriminalitet, internetfællesskaber, billeddeling
 • Aldersgrænser, god opførsel og sikkerhed i cyberspace
 • Social pejling på klassens netvaner og digitale fremfærd

Der afholdes et tilsvarende fælles forældremøde på tværs af årgangen, hvor det indledningsvis afklares, hvordan børn og unge mennesker bruger og begår sig på internettet i dag - herunder også hvilke faldgruber deres børn kan risikere at møde. Indføring i apps, lovgivning, aldersgrænser, gaming mv. Afslutningsvis fremlægges resultaterne fra klassens sociale pejling, herefter dialog herom samt henvisninger til mere information, råd og vejledning.

Vi faciliterer:

 • Fagperson, oplæg, clickerundersøgelse (social pejling)
 • Mulighed for 10-15 minutters opsamling efter oplægget hos eleverne, lærer og SSP’er imellem, hvor vi gennemgår klassens oplevelse, og afstemmer forventninger ift., hvad der fremlægges på forældremødet

I faciliterer:

 • Bestilling af oplæg til klasserne ved henvendelse til SSP (Se kontaktoplysninger)
 • Indkaldelse til fælles forældremøde for årgangen (Forslag til invitation - se bilag)
 • Lokale og projektor - både til klassen og til forældremødet
 • Lærer (gerne med god tilknytning til klassen/klasselærer), der er til stede både under oplægget og til forældremødet
 • Afdække behovet for evt. tolkeservice eller skriftlig oversættelse

 

7. klasse - Unge & Alkohol - 3 timers arrangement for både forældre og elever

Helaftensarrangement (kl. 18-21), der afholdes for hele årgangen med forældredeltagelse.

Aftenen indledes med oplæg, der kommer omkring:

 • Seneste forskning vedr. unges brug af og omgang med alkohol
 • Lovgivning
 • Sundheds- og sikkerhedsrisici
 • Sociale aspekter af alkoholindtag

Der foretages en social pejling blandt de unge vha. clickerundersøgelse. Herefter deles forsamlingen op - forældrene bliver i salen. De unge går med ung-til-ung-formidlerne og diskuterer oplevelser, promiller, gode råd mv.. Forældrene pejles socialt, med henblik på at etablere dialog, der danner udgangspunkt for en forældreaftale om klassens alkoholpolitik. Aftalen har til formål at hæve debutalderen og sænke forbruget af alkohol.

Forsamlingen mødes igen. Herefter dannes der grupper - blandet af forældre og elever - hvor hver gruppe tager stilling til et givet emne vedr. unge og alkohol. Afslutningsvis mødes vi i plenum, hvor hver gruppe fremlægger deres hovedpointer, og der er mulighed for både dialog og debat.

Vi faciliterer:

 • Kontakt til klasselæreren i maj måned mhp. at finde en dato for arrangementet, der medsendes:
  • Forslag til invitation til forældre som klasselæreren sender ud
  • Materiale til indledende klassearbejde
 • Fagperson, oplæg, clickerundersøgelse (social pejling)
 • Ung-til-ung-formidlere

I faciliterer:

 • Tilmelding til klasselæreren
 • Klassen arbejder med det udsendte materiale
 • To lokaler og projektor - ét til plenum og forældredelen, og ét til de unge
 • Lærer, der er til stede under oplægget, tager referat af forældrenes aftaler med hinanden
 • Opfordring til at sætte drikkevarer frem, evt. lidt spiseligt, evt. med hjælp fra forældrerådet
 • Afdække behovet for evt. tolkeservice eller skriftlig oversættelse

 

8. klasse - Rusmidler - 2 moduler + 1,5 time forældremøde for årgangen

Oplæg om ulovlige rusmidler, og opfølgning på arrangementet Unge & Alkohol i 7. klasse. Afholdes årgangsvist, både for eleverne i skoletiden og for forældrene om aftenen.

Oplægget har til formål at oplyse om de forskellige stoffer, misbrugskultur og konsekvenser ved brug/misbrug. Der laves en social pejling (clickerundersøgelse) af de unge menneskers kendskab til/brug af ulovlige rusmidler. Da vi ved, at generel trivsel er en af de største beskyttelsesfaktorer, spørger vi også ind til denne.

På forældremødet gives viden om stoffer, hvad man skal være opmærksom på som forælder, samt henvisninger til yderligere information, råd og vejledning. Resultaterne fra clickerundersøgelsen kortlægges og fremlægges. Derudover genoptages dialogen i forældregruppen vedr. aftalen om alkoholkulturen i klassen med henblik på at udvide den til også at rumme en fælles forståelse af og tilgang til rusmiddelbrug.

Vi faciliterer:

 • Fagperson, oplæg, clickerundersøgelse (social pejling)
 • Mulighed for 10-15 minutters opsamling efter oplægget for eleverne, lærer og SSP’er imellem, hvor vi gennemgår klassens oplevelse, og afstemmer forventninger ift., hvad der fremlægges på forældremødet

I faciliterer:

 • Bestilling af oplæg til klasserne ved henvendelse til SSP (Se kontaktoplysninger)
 • Indkaldelse til fælles forældremøde for årgangen (Forslag til invitation - se bilag)
 • Lokale og projektor - både til klassen og forældremødet
 • Lærer (gerne med god tilknytning til klassen/klasselærer), der er til stede både under oplægget og til forældremødet
 • Afdække behovet for evt. tolkeservice eller skriftlig oversættelse

 

Øvrige tilbud

9. klasse - Fra folkeskolemiljø til en friere ungdomskultur - Oplæg på forældremøde - Ca. 30 minutter

Med udgangspunkt i temaet ‘overgangen fra et trygt folkeskolemiljø til en friere ungdomskultur’ holdes et kort oplæg. Dette danner udgangspunkt for en dialog med fokus på, hvordan forældrene bedst kan støtte de unge i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, især med henblik på at undgå overdrevet brug af alkohol, ulovlige rusmidler, kriminalitet mv.

 

4.-9. klasse - Trivsel - Oplæg i klassen - Ca. 135 minutter

Oplæg om trivsel, der skal tage temperaturen på klassens trivsel samt skabe tillid og forståelse eleverne imellem. Der arbejdes med, hvordan roller dannes i sociale sammenhænge – hvordan vi ”vælger” at andre skal se os, og hvordan vi opfatter os selv. Identitetsdannelse, hvordan man spejles og vælger sociale netværk. Der laves små øvelser.

 

6.-9. klasse - Kriminalitet - Oplæg i klassen - Ca. 45 minutter

Oplæg om kriminalitet, der har til hensigt at gøre de unge bekendt med lovgivning, sanktioner, straf, og hvordan man kan undgå at havne i kriminalitet. Vi kommer omkring:

 • Hvad er kriminalitet?
 • Lovgivning - lavalder, straffeattest og ungdomskriminalitetsnævnet
 • Mødet med retssystemet
 • Moral og etik
 • Risikofaktorer og flertalsmisforståelser

 

4.-9. klasse - Sociale medier - Oplæg i klasserne + tilbud om efterfølgende forældrearrangement på tværs af årgangen

Oplæg om sociale medier, der også kan tilpasses evt. aktuelle problemstillinger i klassen/på årgangen. Formålet er at styrke elevernes digitale dannelse, og at give forældrene redskaber til at støtte eleverne i denne.

Hos eleverne arbejdes der, vha. af clicker-systemet, med sprog, trivsel og brugen af sociale medier.

Forældrene introduceres for de apps og spil eleverne benytter, og de risici der kan være forbundet hermed. Elevernes sprog, trivsel, generationskløften, brug af billeder mv. drøftes og resultaterne af clicker-undersøgelsen fra klassen fremlægges.

 

3.-9. klasse - Unges sprog - Oplæg i klassen + tilbud om efterfølgende forældrearrangement - Ca. 45 minutter

Oplæg om sprogbrug i klassen, med tilbud om efterfølgende forældrearrangement. Formålet er at give en forståelse af de unges sprog, ved at belyse emner som:

 • Sprogets udvikling og mekanismer
 • Kommunikation på de sociale medier (verbal/non-verbal, multimodalitet mv.)
 • Modtageren bestemmer budskabet
 • Trusler og krænkende sprog
 • Der tages en temperatur på sproget i klassen ved hjælp af en clickerundersøgelse.

 

5.-9. klasse - Konfliktopløsning i klassen - Ca. 45 minutter

Et oplæg om konfliktopløsning i klassen, der skal give eleverne værktøj til og forståelse af konfliktens mekanismer. Herunder:

 • Hvad er en konflikt?
 • Skal konflikter undgås?
 • Gennemgang af konflikttrappen
 • Den lineære- og cirkulære model
 • Kommunikationsmodeller

 

Oplæg til forældre - Pubertet og forældre - Ca. 60 minutter

Et tilbud om oplæg til forældrene, der berører emnet pubertet og forældre. Her er formålet at give indblik i børns overgang til teenage-alderen, og forældrenes betydning i den henseende, ved at belyse:

 • Grænser og rammesætning
 • Udvikling af forældreroller og familiemønstre
 • Identitetsdannelse og de unges udvikling
 • Tendenser i samfundet

 

Oplæg til fagpersoner

Alle ovennævnte oplæg kan målrettes til de forskellige faggrupper. Det er altid en mulighed at kontakte SSP-konsulenten i forhold til oplæg med temaer, som ikke er nævnt i denne forebyggelsesplan.

 

Kontakt

For bestilling af oplæg, rettes der henvendelse til enten:

SSP-konsulent Bo Hansen

Tlf.: 21 27 56 97
Mail: bo.hansen@middelfart.dk

eller 

SSP-forebyggelsesmedarbejder Cecilie Torabi Strehlow

Tlf.: 51 70 56 97
Mail: cecilie.torabistrehlow@middelfart.dk

 

Ved behov for opsøgende indsats rettes der henvendelse til:

SSP-opsøgende medarbejder

Carsten Nielsen

Tlf.: 51 19 56 97
Mail: carsten.nielsen@middelfart.dk

 

Forebyggelsesplanen i sit fulde omfang kan hentes her (PDF). Heri findes også bilag, der omfatter forslag til forældremødeinvitationer.